សេវាកម្ម ស្របច្បាប់

ច្បាប់ស៊ីវិល

ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ

ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម

ច្បាប់គ្រួសារ

ច្បាប់សហករណ៍

ពាក្យស្នើសុំបុគ្គល ECHR

ច្បាប់ការងារ

ច្បាប់អចលនទ្រព្យ

ច្បាប់បង់ពន្ធ

ច្បាប់ធានារ៉ាប់រង

ច្បាប់រដ្ឋបាល

និក្ខិត្តសញ្ញានិងប៉ាតង់

វិវាទស៊ីវិល

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ច

Translate services

We have Legal Documents translate services in Khmer and English.

10$ USD per Page

Contact us : sprlawfirm.sous@gmail.com